BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ VE KURULLAR ARASINDA Kİ SAVAŞ BÜYÜYOR DENETLEME KURULUNDAN OLAĞAN ÜSTÜ SEÇİM KONGRESİ ''SOPASI!''

BJK Denetleme kurulu başkanı Gökhan TİRYAKİ, Ahmet Nur ÇEBİ ve yönetim kuruluna kulüp tarihinde görülmemiş bir uyarıda bulundu...
Haberin yayılanma tarihi:19 Ağustos 2023, Cumartesi

DENETLEME KURULUNUN YASAL HAKKI OLAĞAN ÜSTÜ KONGREYE DAVET;

Beşiktaş tüzüğünün kendi kurullarına verdiği iç denetim yetkisini kullanamadıklarının altını ısrarla çizen Gökhan TİRYAKİ, Ahmet Nur ÇEBİ yönetiminin 'Kısıtlamacı' tavrında ısrar etmeleri durumunda önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşüp ardından BEŞİKTAŞ Kulübünü Olağan Üstü Kongreye çağıracaklarını resmen  bildirdi.

İŞTE RESMİ BAŞVURU; 

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
İlgide kayıtlı yazınız ile; 16.03.2023 tarihli yazımız ile Yönetim Kurulunuzdan talep edilen belgelerin hazır olduklarınla paylaşıldığını, 3 ayda bir hazırlanan Denetim Kurulu raporlarına teşkil etmek üzere Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarına ilişkin mizanların paylaşıldığını, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak şeffaf ve denetime açık yönetim prensibi belirlediğinizi, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca denetlenen ve kamuoyu ile paylaşılan finansal tabloların Denetim Kurulumuzca denetlenebilmesi hususunda tereddütleriniz olduğunu ve bu nedenle T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sorduğunuz görüş doğrultusunda Bakanlık tarafından 21.06.2023 tarih, E-37381016-045.02-5103485 sayılı cevabi yazı verildiğini, Bakanlığın açık bir şekilde Denetim Kurulumuzun yapacağı denetimin bağımsız denetim şirketince yapılan denetimin denetlenmesi olamayacağını belirttiğini, kulübe veya bağlı ortaklarına ilişkin usulsüzlük veya ihbar olması durumunda koordineli olarak Denetim Kurulumuzun her türlü ve derinlemesine denetleme yapabileceğinin kuşkusuz olduğunu ve Yönetim Kurulunuzun destekçimiz olacağını, Yönetim Kurulu olarak Denetim Kurulumuza önerinizin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına ilişkin denetim talebimizi gerekçeleri ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlık makamına yazılı olarak sunmamız olduğunu belirtmektesiniz.
İşbu yazımız ile belirtmiş olduğunuz hususlara ilişkin görüşlerimiz açıklanacaktır.

Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki, Denetim Kurulu olarak seçimle göreve geldiğimiz 29 Mayıs 2022 tarihinden beri talebimiz ve amacımız; tabi olduğumuz 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Tüzüğümüz’de yer alan yükümlülüklerimiz kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Kulübün kurduğu ve/veya ortak olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıkları dahil kulübe bağlı tüm şirketi işletme, vakıf gibi kurum ya da kuruluşları denetlemek olmuştur.

Malumunuz olduğu üzere; Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu’nun 7. maddesinde “Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." şeklindeki hükme yer verilmiş olup, spor kulübü zorunlu organlarının görev ve yetkileri bakımından Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine atıf yapılmaktadır.

Denetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilmesi lazım gelen denetim, Dernekler Kanunu’nun 9. maddesi gereğince iç denetimdir. Dernekler Kanunu’nun “Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.” şeklindeki 9/1 maddesi gereğince bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması mümkün olan denetim, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Dernekler Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasında Denetim Kurulu’nun yapacağı iç denetimin esasları şu şekilde belirtilmiştir:

“Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.”

Görülmektedir ki, Dernekler Kanunu doğrultusunda Denetim Kurulu tarafından yapılması gereken iç denetim ile ihtiyari olarak yaptırılabilecek olan bağımsız denetimin esasları ve usulü birbirinden tamamıyla farklıdır. Bu hususta, Yönetim Kurulunuz tarafından görüş istenilen T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili yazısı son derece açıktır ve yol gösterici niteliktedir. Yazının ilgili kısmı şöyledir:

“Bağımsız denetim, esas olarak finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunun incelenerek bağımsız denetim raporuna bağlanmasından ibaret bir denetimdir ve denetime tabi yapının mali durumunu ortaya koymaktadır. Ancak spor kulübünün denetim kurulunun yapacağı denetim ise esas olarak spor kulübünün mevzuat ve tüzüğüne uygun olarak hareket edip etmediğinin incelendiği ve bir nevi yerindeliği de içerisine katan bir denetimdir.”

Açıklanan hususlar doğrultusunda tekrar belirtmek gerekir ki, Denetim Kurulu olarak yükümlülüğümüz Dernekler Kanunu’nda belirtilen iç denetimi gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda talebimiz; bağımsız denetim şirketini, şirket tarafından yapılan denetimi veya hazırlanan raporu değil, kulübümüz ve bağlı şirketlerini denetlemektir. Bahsi geçen denetimin Denetim Kurulumuz tarafından yapılabileceği yine Bakanlığın yazısı ile sabit olmuştur.

Bakanlık tarafından Yönetim Kurulunuza verilen görüşün sonuç kısmında “Somut olayda; spor kulübü denetim kurulunun denetim yetkisinin tüzükte sadece spor kulübü ile sınırlandırılmasının mevzuata aykırı olacağı ancak denetim kurulunun spor kulübünün bağımsız denetime tabi bağlı ortaklıkları için yapacağı denetimin "bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimin denetlenmesi anlamına gelebilecek bir denetim olamayacağına yönelik hüküm eklenebileceği değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir. Spor kulübü denetim kurulunun denetim yetkisinin sadece spor kulübü ile sınırlandırılmasının mevzuata aykırı olacağı, yani Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de içinde olduğu bağımsız denetime tabi bağlı ortaklıklar için de Denetim Kurulumuz tarafından denetim yapılabileceği açıktır.  
Bununla birlikte, yine Dernekler Kanunu’nun 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince “Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.” hükmü haiz olup, Yönetim Kurulunuz tarafından Denetim Kurulumuzun denetime tabi olmak üzere talep ettiği tüm bilgi, belge ve kayıtların verilmesi ve denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz için gerekli kolaylıkları sağlamanız gerekmektedir.

Ancak Denetim Kurulu olarak göreve başladığımız Mayıs 2022 ayından bu yana, bir seneyi aşkın süreçte yaşananlar nedeniyle ne yazık ki tarafımızda Yönetim Kurulu olarak denetim faaliyetlerimiz ile ilgili istediğimiz bilgi ve belgelerin bazen verilmeyerek bazen de geç verilerek zaman kısıtlaması yaşanmasına sebebiyet verilerek denetim alanını sınırlandırmaya çalıştığınız kanaati oluşmuştur. Bu süreçte; Yönetim Kurulunuzdan talep ettiğimiz belgelerin çoğu tarafımıza gönderilmemiştir, eksik veya çok geç gönderilmiştir. Bağımsız denetim şirketi ile görüşme talebimize olumlu yanıt verilmiş olup, hiçbir şekilde bahsi geçen görüşme Yönetim Kurulunuz tarafından organize edilmemiştir. Son olarak ise Yönetim Kurulunuzca görüş talep etmiş olduğunuz Bakanlığın olumlu görüşlerine rağmen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarını denetleyemeyeceğimiz hususunda ısrarcı davranmanız söz konusu olmuştur.

İlgide kayıtlı yazıda Denetim Kurulumuz tarafından talep edilen belgelerin hazır olduklarında tarafımıza gönderildiğini, şeffaf ve denetime açık yönetim prensibi belirlediğinizi belirtmenize rağmen son bir senelik süreci değerlendirdiğimizde Denetim Kurulumuzun iç denetimi hususunda tutumunuzda tezatlık olduğunu görmekteyiz ve mevzuat gereğince ciddi yaptırımları olmasına rağmen Yönetim Kurulunuz tarafından denetimi sınırlandırıcı ve zorlaştırıcı bu tutumunuzdaki motivasyonu anlayamamaktayız.

Sonuç Olarak, kulübümüzde Denetim Kurulumuz tarafından yapılması gereken iç denetimin sınırları ve ne şekilde olacağı hususu ile Bakanlığın bahsi geçen yazısındaki görüşlerle alakalı Yönetim Kurulunuz ile mutabık olmadığımızı belirtiriz. Denetim kurulunun iç denetim esaslarına ilişkin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Denetim Kurulu olarak görüş talep edeceğimizi ve Bakanlık’tan gelen cevap doğrultusunda gerekli olması halinde Tüzüğümüzün Denetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye dayanarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağıracağımızı bildiririz.

Saygılarımızla, Gökhan Tiryaki

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu Başkanı

BELGELER;

 

ÖZEL HABER / Duyduk Mu?

      Hakan ÖNCÜL.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

3 + 8 = ?

 
En Son Haberler
AnketTümü
Yeni Sitemizi Beğendiniz mi?
 
haber yazılımı: buki